gastric disease

  • Acute gastric dilatation in a young woman
    Jian-Han Lai, Horng-Yuan Wang, Ming-Jen Chen, Si-Hsuan Chen, Hung-Bun Lam, Chen-Wang Chang